Veri İhlaline Karşı Yasal Başvuru Yolları
header-logo

BLOG

project-preview

Admin Veri İhlaline Karşı Yasal Başvuru Yolları 08.08.2022

Veri İhlaline Karşı Yasal Başvuru Yolları

Son dönemde veri ihlali bildirimleri ard arda gelen Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Fibabank AŞ, Yemeksepeti Elektronik İletişim Parakende Gıda Lojistik AŞ. gibi büyük şirketlerin yaşadığı saldırılar, veri sahiplerinin veri sorumlularına karşı neler yapabileceğine ve yasal haklarının neler olduğuna dair soruların daha sık sorulmasına yol açtı. On binlerce kullanıcısı ve günlük milyonluk kullanım hacmine sahip şirketlerin, eskiye oranla daha temkinli olması ve ilgili kişilere karşı önceden ihtiyari olarak yüklendikleri sorumlulukların günümüzde zaruri birer aksiyona dönüştüğünü gözlemlemekteyiz.

Yaşanan tüm bu olumsuzluklara ve dönüşüme rağmen veri sahipleri veri sorumlularına karşı kullanabilecekleri haklarını tam bilmemekte veya verilerine ilişkin başvuru yollarını eksik/yetersiz bilgi nedeni ile doğru şekilde kullanamamaktadır. İlgili kişilerin veri ihlali yaşaması halinde başvurabilecekleri hukuki yollar aşağıda sizler için detaylandırılmıştır:

1. 6698 Sayılı Kanun Hükümleri Doğrultusunda Veri Sorumlusuna İlgili Kişi Veri Başvurusu:

A. Kişisel Veri Başvurusu İzlenmesi Gerekli Usul;

Veri sorumlusu veri ihlali yaşamış olsun olmasın, veri sahipleri 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi hükümleri doğrultusunda her zaman veri sorumlusuna kişisel verileri için başvuru yapabilir. Bahse konu başvuru neticesinde 11. madde kapsamındaki haklarını kullanan veri sahibine kanuni süreler içerisinde veri sorumlusu tarafından cevap verilmelidir. Veri sahibi, VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ dikkate alınarak ilgili tebliğin 5. Maddesi gereğince;

"Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla" veri sorumlusuna iletir.

Yani ilgili kişi olarak taleplerinizi yazılı olarak veya KEP adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulamayı kullanarak iletebilirsiniz.

B. Başvuruda Bulunması Gereken Unsurlar;

  • 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzanız,
  • 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • 3. Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz,
  • 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
  • 5. Talep konununuz bulunmalıdır.

C. Veri Başvurusunda Kanuni Süreler

İlgili kişinin başvurusuna veri sorumlusu olarak talebin niteliğine göre en kısa ve en geç otuz gün içerisinde bir cevap verilmelidir. İlgili kişilerin, sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için öncelikle veri sorumlusuna başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula şikayet yoluna gidilemez.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/9 sayılı Kararı uyarınca,

  • İlgili kişi tarafından başvuruya veri sorumlusunca 30 gün içinde bir cevap verilmesi halinde ilgili kişinin veri sorumlusunun cevabını müteakip 30 gün içerisinde şikayette bulunabileceği, bu itibarla söz konusu hallerde ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 günlük süresinin bulunmadığı,
  • İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca bir cevap verilmediği durumda ise ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula şikayette bulunabileceği,
  • İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca Kanunda tanınan 30 günlük süre sonrasında bir cevap verilmesi halinde ilgili kişinin, Kanunda veri sorumlusuna tanınan 30 günlük süre sonrasında verilecek cevabı beklemekle yükümlü olmadığı ve veri sorumlusuna tanınan sürenin dolması ile birlikte Kurula şikayette bulunabileceği göz önüne alınarak, ilgili kişinin veri sorumlusunun kendisine cevap verdiği tarihten itibaren 30 gün değil, veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula şikayette bulunabileceği

hususlarının Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/9 sayılı kararı ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Dolayısıyla veri sahibi iseniz, veri sorumlusuna başvuru yaptıktan sonra 30 gün beklemeli 30 gün sonunda yeterli cevap alamadıysanız veya hiç cevap almadıysanız, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulunabilirsiniz. Şikayet tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından cevap verilmez ise veri sahibi olarak talebiniz reddedilmiş sayılır. Şikayet sonrasında 60 gün içerisinde Kurum tarafından "ara karar" gönderilmesi ve ilgili ara kararda başvurunun incelendiğinin veri sahibi olarak tarafınıza bildirilmesi halinde başvurunuzun sonuçlandırılmasını beklemek zorundasınız.

centered

2. Türk Ceza Kanunu Hükümleri Doğrultusunda Savcılık Başvurusu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 135 ve devamındaki maddeler başta olmak üzere, veri sahibi olarak suç teşkil eden haksız bir fiile maruz kalmanız durumunda savcılık kanalına başvuru hakkına sahipsiniz. Kimi zaman verilerinizin hukuka aykırı kadedilmesi bir suç oluşturacağı gibi kimi zaman da verilerinizin yok edilmemesi de suç teşkil edebilecektir. Veriye ilişkin ceza hükümleri madde 135-140 arasında düzenlenmiştir. Bu kapsamda hukuka aykırılığı gerçekleştiren kişiler hakkında bahse konu suçtan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

3. Haksız Fiil Nedeni ile Uğranılan Zarara Karşı Tazminat İstemi

Veri sahibi olarak hukuka ayrkırı eylemler neticesinde uğramış olduğunuz zararın karşılanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu talep ise tazminat davası yolu ile sağlanmaktadır. Kişinin kişilik haklarının ihlal edilmesi neticesinde maddi veya manevi olarak zarara uğraması halinde tazminat hakkı doğmaktadır. Tazminat davalarının sonuçlanması birçok etmene bağlı olup, yaklaşık 1-2 yıl kadar sürmektedir.

Türk Ceza Kanunu hükümleri ile belirtilen suçlardan birinin işlenmesi ve maddi ve manevi kayba uğramanız halinde yapılan masraflar ve manevi üzüntülere ilişkin tazmin talepleri için haksız fiilin işlendiği yer, zarar görmüş olduğunuz yer veya dava açacağınız kişinin yerleşim yerinde açılabilmektedir.

Siber Hukuk ve Dijital Güvenlik Birimi